Nieuws

Oprichting Stichting Retail Federatie Tilburg


De ledenvergadering van de Ondernemers Federatie Tilburg (OFT) heeft besloten om de samenwerking tussen de aangesloten ondernemersverenigingen op andere wijze vorm te geven. Aanleiding daarvoor waren de opzeggingen van het lidmaatschap van de OFT door de stichting Samenwerkende Ondernemers Binnenstad Tilburg (SOBT) en de ondernemersverenigingen Korvel en Besterd. Om de collectieve belangenbehartiging van de wijk- en dorpswinkelcentra veilig te stellen hebben de leden besloten om de activiteiten van de OFT ten behoeve van deze winkelgebieden voort te zetten in een nieuw op te richten Stichting Retail Federatie Tilburg (SRFT). De vereniging OFT wordt in juridische zin opgeheven omdat er in de huidige situatie, na de uittreding van de binnenstad en de linten, geen sprake meer is van een koepelorganisatie die namens alle winkelgebieden in Tilburg kan spreken en optreden. Daarvoor in de plaats komt met ingang van 1 april 2017 een slagvaardige stichting SRFT met als vertegenwoordigers in het bestuur de voorzitters van de zes (grotere) wijk- en dorpswinkelcentra in Tilburg. De SRFT maakt een start met een schone lei en een helder en duidelijk profiel: doelstelling is de behartiging van de economische belangen van de wijk- en dorpswinkelcentra in Tilburg.

Bij de totstandkoming van dit besluit hebben voorts de volgende overwegingen een rol gespeeld:

* Wil een wijk- of dorpscentrum in de toekomst succesvol zijn dan moeten de kwaliteit van het winkelgebied en de kwaliteit van de samenwerking een voldoende scoren.

* Daarom is het belangrijk om in al deze winkelgebieden een professionele en daadkrachtige centrummanagementorganisatie te realiseren. De nieuwe organisatie SRFT stimuleert effectieve kennisuitwisseling tussen de betrokken centrummanagers.

* Naast kennisuitwisseling heeft de SRFT tot doel om de krachten binnen de Tilburgse wijk- en dorpscentra te bundelen, periodiek een gezamenlijke agenda voor de gebiedsoverstijgende belangen te maken en die belangen vervolgens naar de politiek en naar andere partijen te behartigen.

* Met de rechtsvorm van een stichting kan de SRFT slagvaardiger en met kortere lijnen opereren dan met de rechtsvorm van een vereniging.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Ronald Westerveld, voorzitter van de Stichting Retail Federatie Tilburg.

 

|Doorsturen