Nieuws

Uitvoering Natte Natuurparel De Brand in volle gang


UDENHOUT - In natuurgebied De Brand in Udenhout wordt sinds eind november 2016 hard gewerkt. Na een aanlooptijd van bijna 20 jaar is het project eindelijk in uitvoering. Samen met Brabants Landschap, ook beheerder van een groot deel van het natuurgebied, werkt het waterschap aan het herstel van Natte Natuurparel De Brand. In september 2017 moet het werk gereed zijn.

In de jaren '60 is er een kanaal gegraven midden door het natuurgebied heen. Via dit kanaal werd vooral vuil water uit Tilburg afgevoerd in de tijd dat de binnenstad onder water stond. In de winter zorgde dit voor overstroming van vuil water in het gebied en in de zomer werd juist schoon water gedraineerd in het gebied. De kwetsbare natuur in De Brand werd hierdoor behoorlijk aangetast. Al bijna 25 jaar geleden maakte Brabants Landschap de eerste plannen om het kanaal te dempen. En om de oorspronkelijk loop van de Zandkantse Leij te herstellen. Deze loopt om natuurgebied De Brand heen. Dat betekent dat al het gezuiverde water wat van de rioolwaterzuivering Tilburg komt, om het natuurgebied heen geleid wordt en het water uit de stad uiteindelijk naar de Maas brengt.

In 2013 heeft het waterschap, na een lange tijd van economische crisis en krapte in de natuurbudgetten, het project weer op kunnen pakken. Er lag toen Rijksfinanciering in het vooruitzicht en de kavelruilingen konden weer worden opgestart. In 2014 en 2015 is het gebied opnieuw goed hydrologisch onder de loep genomen. Alle eerdere plannen zijn met de huidige kennis over grond- en oppervlaktewater heroverwogen. Daarnaast zijn alle plannen met de aangrenzende agrariërs en gebruikers van het gebied besproken. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een projectplan Waterwet dat in de zomer van 2016 definitief, zonder bezwaren, is vastgesteld.

Door het kanaal te dempen en het water om te leiden, beschermen we het kwetsbare natuurgebied De Brand. Daarmee wordt het gebied steviger en robuuster en kan het gebied weer tegen een stootje. Deze maatregelen kunnen we realiseren door bijna 100% financiering in het kader van de PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof). Dat betekent een beperking van de effecten van stikstof uit de industrie, verkeer en landbouw.

Waterschap De Dommel werkt bij dit project samen met Brabants Landschap, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

|Doorsturen