Nieuws

PvdA wil af van sollicitatieplicht 60-plusser

Door Silvester Klaasman

TILBURG – Met een initiatiefvoorstel hoopt de PvdA dat Tilburgers van 60 jaar of ouder met een bijstandsuitkering, niet langer verplicht vijf keer per week een nutteloze sollicitatiebrief moeten schrijven.

Joep de Beer

“We schrijven niemand af. We willen alleen stoppen met procedures die vernederend zijn voor heel veel mensen. We ontvingen mailtjes en reacties van Tilburgers. Men solliciteert zich drie slagen in de rondte, maar wordt nergens uitgenodigd voor een gesprek. Datzelfde gebeurde mij dus.”, vertelt burgerraadslid Hans Rube.

Bloody Shame

Hij werd samen met zijn echtgenote uitgenodigd bij het UWV om de gezinsuitkering aan te vragen. Daarmee werd zijn vrouw met een eigen bedrijf, gekort en dienden ze samen tien keer per week te solliciteren. “Dat vertikte ik. We kregen een formulier onder ons neus geduwd om te tekenen dat we de uitkering weigerden. Dat was niet het geval. Ik zag er namelijk vanaf. Twee dagen later lag er een brief in de bus waarop dezelfde vraag werd gesteld: handtekening zetten voor weigeren van de uitkering. Daar heb ik een groot kruis doorheen gezet en teruggestuurd. Het was een bloody shame. Zo wil je niet dat die Tilburgers behandeld worden. Veel mensen voelen zich daar in een hoek gezet, vernederd, en als een nummer behandeld.”, geeft Rube aan.

Maatwerk

Volgens wethouder Esmah Lahlah is die verplichting er al lang niet meer. “Het is in het verleden wel eens voorgekomen in uitzonderlijke gevallen waarbij iemand heel erg talentvol was en beschikte over een specifieke expertise en er veel vacatures waren. Dan werd in het plan van aanpak samen afgesproken werd dat er een x-aantal sollicitaties de deur uit kon gaan. Nu leveren we veel meer maatwerk en dat is ook zo beschreven in het nieuwe beleid ‘Tilburg investeert in perspectief’. De klankregisseur gaat in gesprek met de inwoner, kijkt waar de ambities liggen, waar het hart sneller van gaat kloppen en wat mogelijk is. We kijken naar talenten en krachten. Als betaalde arbeid niet mogelijk is, kijken we naar maatschappelijke participatie. Het is het gesprek wat telt en niet het aantal keren solliciteren.”

Gesprek leidend

Momenteel ontvangen 1068 mensen van 60 jaar en ouder een bijstandsuitkering. Hiervan worden er nu 26 bemiddeld naar werk, omdat zij een geringe afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In totaal zijn er 4.500 uitkeringsgerechtigden van diverse leeftijden die met rust gelaten zijn. Wethouder Lahlah geeft aan dat wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat op het moment dat je mensen niet meer spreekt en niet meer ziet, het grote nadelige gevolgen heeft voor het welbevinden en de gezondheid van mensen. Iedereen heeft een talent en dat zou dan ook een leidend principe kunnen zijn in die gesprekken. Wat is wel mogelijk?

Wordt vervolgd

De PvdA ontving steun van de SP, Ons Tilburg en Lijst Smolders Tilburg om op 2 september een aanvullend debat te voeren en dit in de raadsvergadering van 16 september in stemming te brengen. De VVD vindt dit onnodig omdat het nieuwe beleid dat voor het zomerreces is vastgesteld ook voor 60-plussers geldt. Ons Tilburg wil weten om hoeveel aantallen uitkeringsweigeraars het gaat. De SP wil weten of er nu een sollicitatieverplichting geldt voor de 1042 mensen van zestig jaar en ouder die momenteel in de bijstand zitten en niet bemiddeld worden naar betaald werk.

|Doorsturen