Nieuws

Vergoeden medische kosten pleister op de wonde

Door Peter van Oirschot

DOOR RENÉ HAANS

TILBURG - Op de raadsvergadering van maandag 22 mei kwamen weer een keur aan onderwerpen aan bod. Om te beginnen werd het interpellatieverzoek, uitnodiging tot een debat, van Voor Tilburg, VVD, LST, OPA en Lokaal Tilburg, omtrent de "Parkeerbalans Kernwinkelgebied Tilburg" afgewezen. Nieuwe gegevens over het parkeren in de binnenstad en de komst van sportwinkel Decathlon op het Pieter Vreedeplein zouden dit debat noodzakelijk maken.

Benoemingen
De raad benoemde Bram Thewissen (Voor Tilburg) per 4 september als raadslid. Hij vervangt tijdelijk raadslid Linda Oerlemans die met zwangerschapsverlof gaat. Vanaf dat moment gaat Johan van de Ven voor de fractie aan de slag als commissielid. Ook de SP en de PvdA krijgen een nieuw commissielid. Dat zijn Miguel Reijnen (SP) en Jan Haenen (PvdA).

Veel sociale agendapunten als hamerstuk
Intensivering ondersteuning uitkeringsgerechtigde jongeren. Een doelstelling van het uitvoeringsprogramma is om jongeren te plaatsen op werk, een tussenstation, een vervolgopleiding of een zorgtraject.

De notitie "Jongerenpunt Midden- Brabant" wil jongeren in beeld krijgen, vasthouden en ondersteunen. Er is een bedrag van € 1.912.875,- beschikbaar gesteld. De LST vroeg nogmaals de expertise van de Diamantgroep in te brengen. Het voorstel werd unaniem aanvaard.

Een ander agendapunt was de vergoeding van noodzakelijke medische kosten uit de bijzondere bijstand. De fracties van Voor Tilburg, D66, CDA en GroenLinks hadden een voorstel ingediend om in de ondersteuning aan Tilburgers met hulpvragen maatwerk toe te passen. Orkun Baytemir van de PvdA wees erop dat het een pleister op de wonde is. Voorstel aanvaard.

Ten aanzien van het voorstel van het CDA om vitamine D te verstrekken voor zwangere vrouwen en kinderen tot 4 jaar, gaat het college eerst met de GGD in overleg. Het voorstel werd afgewezen.

Intensivering armoedebestrijding
D'66, SP, Groen Links en het CDA dienden een motie in om een bestedingsplan aan de raad voor te leggen, dat tot stand is gekomen na een brede afstemming met de stad, waar naast de Stichting Leergeld, het onderwijs, de Kinderadviesraad, kinderwerkers, kinderen uit de doelgroep in het bijzonder, en zoveel als mogelijk andere relevante organisaties bij betrokken worden. Hierbij dienen de behoeften van het kind leidend te zijn in deze aanpak. Het uitgangspunt is dat het kind op zoveel mogelijk terreinen meetelt en mee kan doen. Cees van Dijk (LST) vroeg wanneer dit alles van start zou gaan. Hij ziet dit als belangrijkste uitgangspunt. Wethouder Kokke nam de motie over en deze werd daarop ingetrokken.

Het rijk heeft vanaf 2017 extra middelen vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder kinderen. Voor de gemeente Tilburg gaat het om een nieuw structureel budget van € 1.276.890. Dit extra budget biedt de gemeente de mogelijkheid om aan de doelgroep minimakinderen extra ondersteuning te bieden, zoals zwemlessen, sportattributen en extra onderwijskundige hulp. Het voorstel werd unaniem aanvaard.

|Doorsturen