Nieuws

Zaterdag 15 juli zomerganzentelling

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Op zaterdag 15 juli organiseert de Faunabeheereenheid Noord-Brabant voor de vijfde keer de jaarlijkse zomertelling van ganzen in Noord-Brabant. Ook in de andere provincies worden op 15 juli ganzen geteld. De coördinatie van de tellingen wordt gedaan door de Brabantse Wildbeheereenheden.

Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de populaties zomerganzen. Het beleid in Noord-Brabant is gericht op een evenwicht tussen behoud van een duurzame populatie en een acceptabel schade- en veiligheidsniveau. De telgegevens vormen daarom een belangrijke basis voor het beheer van ganzen volgens het faunabeheerplan. Landelijk lijkt de populatie zomerganzen in 2016 iets afgenomen te zijn, in Noord-Brabant zijn echter bijna 20% ganzen meer geteld. Het totale aantal zomerganzen bedroeg in Noord-Brabant in 2016 bijna 55.000, waarvan 35.000 grauwe ganzen.

Omdat er verschillend tegen ganzen aangekeken wordt, is gezamenlijk tellen belangrijk. In Noord-Brabant is ervoor gekozen om alle, in het buitengebied actief zijnde organisaties (WBE's, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen en gemeentes) uit te nodigen om deel te nemen aan de tellingen.

Om betrouwbare tellingen te kunnen uitvoeren is er in 2012 met betrokken organisaties een landelijk telprotocol opgesteld. De WBE's organiseren en tellen en de FBE's verzamelen aantallen per provincie. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voegt de cijfers samen tot een landelijk overzicht.

Zomerganzen maken in juli 's ochtends vroeg en 's avonds foerageervluchten, maar verblijven midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen, daarom wordt er geteld tussen 9.30 en 16.00 uur.

|Doorsturen