Tilburg in Bedrijf

Advertorial

Vrouwenemancipatie als inspiratie in het Tilburgse coalitieakkoord

Door Cor de Groot van Tilburgse Koerier

De coalitieonderhandelingen zijn momenteel in volle gang. Er wordt daarbij ook aan inwoners en organisaties gevraagd om duidelijk te maken wat zij belangrijk vinden. Ook Feniks stuurde een bijdrage in. Hieronder leest u hiervan een korte samenvatting. De volledige versie, inclusief bronvermelding is te lezen op www.fenikstilburg.nl

Focus op armoede onder laagopgeleide vrouwen
Van de Tilburgse gezinnen leeft 12% in armoede. Laagopgeleide vrouwen zijn hierin oververtegenwoordigd. Zo heeft minder dan 1 op de 4 laagopgeleide vrouwen in Tilburg een inkomen van minimaal € 920,- netto per maand, wat betekent dat zij in termen van de overheid ‘economisch zelfstandig’ zijn. Van de hoogopgeleide vrouwen is bijna 3 op de 4 economisch zelfstandig. Zo’n verschil is bij mannen onderling veel minder aanwezig omdat zij ongeacht hun opleidingsniveau vaak de kostwinner van het gezin zijn. Het aantal Tilburgse vrouwen dat in armoede leeft, wordt onderschat. Dit heeft ook invloed op het leven van hun kinderen. Bijna de helft van de kinderen met risico op armoede leeft in een eenoudergezin, waarvan het merendeel een “moedergezin” is. De favoriete Loesje-uitspraak van Feniks is dan ook “Kinderen hebben een toekomst als hun moeder er een heeft”.
Huisvrouwen blijken een veel grotere kans op armoede te hebben omdat zij bij scheiding of overlijden van de partner vaak in de bijstand terecht komen. Na een scheiding gaat een vrouw er gemiddeld 25% in besteedbaar inkomen op achteruit, tegen 0,2% bij mannen. Om de komende 4 jaar (verborgen) armoede te bestrijden en te voorkomen moet economische zelfstandigheid van laagopgeleide vrouwen dus speerpunt van het nieuwe College worden.


Vrouwenemancipatie als herkenbaar onderdeel in diversiteitsbeleid
In de inclusieve stad Tilburg mag niemand worden buitengesloten en staan we met elkaar voor gelijke behandeling, gelijke kansen en voor de vrijheid om je eigen leven in veiligheid vorm te geven zonder opgelegde rolpatronen of gendernormen. Gender kan omschreven worden als de sociaal-culturele invulling van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Emancipatie betekent vrij zijn van belemmeringen. In onze stad doen zich in de praktijk stevige knelpunten voor op: 1) de arbeidsmarkt, 2) sociale veiligheid en acceptatie, en 3) diversiteitsbeleid en gelijke behandeling. De komende 4 jaar moet stevig ingezet worden op diversiteitsbeleid met vrouwenemancipatie als herkenbaar onderdeel, waarvoor ook geld beschikbaar is. De afgelopen 4 jaar was er immers wel de bestuurlijke portefeuille emancipatie, maar ontbrak het de betreffende wethouder aan een portemonnee. Het nieuwe collegeakkoord kan dit veranderen.


Zelfbeschikking en kinderopvangvergoeding
Een ander probleem dat Feniks aankaart is het gebrek aan zelfbeschikking bij een grote groep gezinsmigranten. Zij leven veelal niet in vrijheid en maken vormen van huwelijkse gevangenschap mee. Feniks heeft hiervoor een projectplan in de maak. Dit probleem kan alleen in goede samenwerking en in afstemming met verschillende organisaties en de gemeente bestreden en voorkomen worden.
Ten slotte stelt Feniks dat (alleenstaande) ouders met kinderen recht hebben op een kinderopvangvergoeding wanneer zij deelnemen aan participatietrajecten of vrijwilligerswerk. Hier is nog geen wettelijke regeling voor, terwijl burgers vaak wel wordt verplicht te participeren. Tilburgs beleid hierop is noodzakelijk.

 

|Doorsturen